INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

1 czerwca 2020

INFORMATOR
DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

(aktualizacja, uwzględniająca zmiany zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964).


Wszystkie utrzymane dotychczas czasowe ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wynikają z ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491, 522, 531) stanu epidemii, a tym samym konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 oraz ograniczeń, zakazów i nakazów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów (ostatniego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964). W ślad za stopniowym, łagodzeniem obostrzeń aktualnie przywrócono możliwość załatwiania wszelkich spraw, nie tylko związanych z pochówkiem (z ograniczeniami podyktowanymi względami sanitarnymi). Zgodnie z ww Rozporządzeniem Rady Ministrów zniesiono szczególne ograniczenia w zakresie limitu osób uczestniczących w kulcie religijnym i limitu osób uczestniczących w pogrzebie na cmentarzu.

1. GODZINY OTWARCIA CMENTARZY KOMUNALNYCH:
Od dnia 1 czerwca godziny otwarcia będą wydłużone wg zasad stale obowiązujących w sezonie letnim tj. od godz. 7.00 do 20.00
Cmentarze komunalne w Krakowie to: Cmentarz Rakowicki, Podgórski, St. Podgórski, Prądnik Czerwony, Grębałów, Mydlniki, Bronowice, Wola Duchacka, Prokocim, Pychowice, Kobierzyn –Lubostroń, Maki Czerwone.

2. BIURA OBSŁUGI KLIENTA:
Od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się funkcjonowanie:
Biura Obsługi Klienta Cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13
Biura Obsługi Klienta Cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1g,
których działalność od 16 marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii była zawieszona.
Biuro Obsługi Rejonu Rakowice (ul. Rakowicka 26) i Prądnika Czerwonego (ul. Powstańców 48) będą funkcjonować jak dotychczas, z tym, że dotychczas załatwiane sprawy z zakresu także Rejonu Podgórze (w przypadku biura obsługi Rejonu Rakowice) oraz sprawy z zakresu Cmentarza Grębałów (w przypadku Cmentarza Prądnik Czerwony) przejmują funkcjonujące od dnia 1 czerwca 2020 r., wskazane na wstępie biura obsługi, właściwe według spraw podlegających danemu cmentarzowi.
Godziny urzędowania wszystkich biur: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz.15.30.

1. Bezpośrednia i bieżąca obsługa dotyczy bieżących pochowań. Ponadto obowiązują w tym zakresie rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie (komunikat Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 24 marca 2020 r.).
2. W każdym z biur obsługi, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania wszelkich innych spraw, niż organizacja pogrzebu, wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie/drogą elektroniczną.
3. Od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się możliwość zawierania umów rezerwacyjnych na budowę grobów murowanych.

4. Dyspozycje na wypadek śmierci można składać bez konieczności osobistego stawiennictwa w ZCK (komunikat Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 10 maja 2020 r.).
5. Korespondencje kierowaną do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie można będzie złożyć osobiście w biurze obsługi klienta. Prosimy jednak o rozważenie możliwości załatwienia sprawy drogą telefoniczną lub elektroniczną w tym Fax, E-PUAP.
6. Do dyspozycji klientów pozostają także specjalne skrzynki znajdujące się w pobliżu wejść do budynków, w których można zostawić korespondencję.

W przypadku wizyty osobistej informujemy, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenie nie dotyczy:
1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
Prosimy także o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości oraz używanie masek lub innego środka osłaniającego usta i nos oraz dezynfekcje dłoni przy użyciu pozostającego do dyspozycji klientów płynu do dezynfekcji.

Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem w zależności od cmentarza oraz umówienia planowanej wizyty:
telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00
sekretariat@zck-krakow.pl,
fax nr 12 619 99 90.
Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):
tel. 12 619 99 12, 12 619 99 13,12 619 99 14, 12 619 99 15,12 619 99 26,12 619 99 10
fax: 12 619-99-90, e-mail: piekarski@zck-krakow.pl
Rejon II Podgórze ul. Wapienna 13 (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)
tel. 12 656 17 25,tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl
Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62,
e-mail: siola@zck-krakow.pl
Rejon IV Cmentarz Grębałów tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34,
e-mail: cichy@zck-krakow.pl

3. PŁATNOŚCI:
Zachęcamy do wnoszenia opłat - między innymi w zakresie nienaruszalności grobu ziemnego, użytkowania gruntu pod grób murowany oraz użytkowania niszy urnowej, pochowania trumny oraz urny, opłat za wykonywanie robót kamieniarskich na cmentarzach - przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN: PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:
- w czyim imieniu dokonywana jest wpłata,
- czego wpłata dotyczy
Opłaty można także uiścić w kasach:
- w budynku głównym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (parter)
- w Biurze Obsługi Klienta Rejonu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie,
- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1g w Krakowie,
- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.

W przypadku dokonywania opłat w kasach Biur Obsługi Klienta prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej. O ile jest to możliwe, zalecamy płatności nie wiążące się z osobistymi wizytami w tut. Zarządzie.

4. PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE:
Przywrócono możliwość wykonywania prac budowlano – montażowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie.
Płatności z tego tytułu należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN: PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Terminy wjazdów na cmentarze do wykonania przedmiotowych robót (również w przypadku wniosków już rozpatrzonych) należy uzgadniać telefonicznie z inspektorami właściwego Rejonu/Cmentarza.
Rejon Rakowice – Tel. 12 619-99-14, 12 619-99-15
Rejon Podgórze – Tel. 12 656-17-25, 12 656-25-23
Cmentarz Prądnik Czerwony – Tel. 12 410-65-50, 12 410-65-62
Cmentarz Grębałów – Tel. 12 645-31-14, 12 645-44-34

5. SPRAWOWANIE KULTU RELIGIJNEGO.
Od dnia 31 maja 2020 r. zniesiony został limit osób uczestniczących:
1/ w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym budynkach i innych obiektach kultu religijnego,
2/ w pogrzebie na cmentarzu.
Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt.3 ww Rozporządzenia Rady Ministrów obowiązek zasłaniania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

6. DODATKOWE OGRANICZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII
Cmentarze komunalne są otwarte dla odwiedzających. Wizyty te jednak objęte są reżimem sanitarnym w związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2. Wobec aktualnej sytuacji związanej z trwającym nadal stanem epidemii prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych oraz rozważne korzystanie z ogłoszonego przez Radę Ministrów w ww rozporządzeniu kolejnego łagodzenia ograniczeń, nakazów i zakazów.
Do ogólnych zasad przemieszczania się obowiązujących na terenie miejsc publicznych,
w tym cmentarzy należą m.in. następujące ograniczenia, zakazy i nakazy;
- obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na terenie cmentarzy – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób.
Przypominamy, o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (§18 ust. 1 pkt 3 ww Rozporządzenia Rady Ministrów).
- nakaz zachowania odległości minimum 2 m pomiędzy osobami
Zgodnie bowiem z § 17 ust.1 ww Rozporządzenia Rady Ministrów: Do odwołania,
w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
a) dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, (chyba, że osoby te zakrywają usta i nos w sposób wyżej opisany).

- zakaz tworzenia skupisk ludności.
Zgodnie bowiem z § 15 ust. 8 i 9 ww Rozporządzenia Rady Ministrów: Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkachi innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1 (zakrywanie ust i nosa) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1 (zakrywanie ust i nosa), z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.;

7. SPROWADZANIE/WYWÓZ ZWŁOK /SZCZĄTEK Z ZAGRANICY.
Już w poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878) odstąpiono od zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich przy zachowaniu warunków zapewniających bezpieczeństwo sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń (przewożenie zwłok w trumnach metalowych lub posiadających wkład metalowy).

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych i porządkowych.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie