Działalność ZCK

Statutowy zakres działania Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

1) zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, w tym:

  • przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania,
  • prowadzenie ewidencji pochowań,
  • utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami zieleni wysokiej i niskiej na terenach cmentarzy komunalnych,
  • współpraca z konserwatorem zabytków dotyczącej obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych w zakresie prowadzenia ewidencji obiektów, prac konserwatorskich i remontowych,
  • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  • urządzanie cmentarzy i przygotowania miejsc pochówkowych, w tym miejsc do ponownego pochówku,
  • ekshumacji.

2) analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie budowy i rozbudowy cmentarzy komunalnych i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację;

3) realizacja zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanym przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych;

4) świadczenie usług grabarskich;

5) opracowywanie planów rzeczowych i finansowych dla działalności jednostki;

6) inicjowanie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie działalności ZCK.