HANDEL OKAZJONALNY W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2023

28 czerwca 2023

Informujemy, że począwszy od dnia 24.08.2023 r. przyjmowane będą podania o przydział miejsc pod handel okrężny okazjonalny przy Cmentarzu Grębałów w okresie święta Wszystkich Świętych. Stoiska przydzielane będą w kolejności wpływu podań i w miarę wolnych miejsc.

W dniu 24.08.2023 r. podania przyjmowane będą na okres 14 dni od 23 października do 5 listopada br.

Podania wraz kompletem dokumentów składać należy w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 (Dziennik Podawczy) w godz.: pon. – pt. w godzinach urzędowania.

Podania niekompletne będą odrzucane.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek zawierający następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub oznaczenie podmiotu gospodarczego,

b) Adres

c) NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych) lub PESEL (dotyczy płatników podatku rolnego),

d) Nazwa cmentarza, przy którym ma być prowadzony handel okrężny,

e) Numer stanowiska,

f) Przedmiot handlu okrężnego,

g) Planowany okres prowadzenia handlu okrężnego.

2. zwymiarowany projekt stoiska handlowego w formie zdjęcia, rysunku, folderu, z uwzględnieniem formy elementów stałych, wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiałów, itp., zadaszenie stoiska winno być w jednolitym ciemnym kolorze, bez reklam, napisów itp.; należy przedstawić wszystkie elementy stoiska,

3. kserokopia decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok 2023 wraz z dowodami wpłaty podatku (oryginały do wglądu), jeśli dotyczy,

4. kserokopia umowy spółki cywilnej (oryginał umowy do wglądu), jeśli dotyczy,

5. dowód osobisty – do wglądu

UWAGA: Opinia Plastyka Miasta nie jest wymagana.

Opłaty brutto za stoiska handlu okazjonalnego:

Cm. Grębałów za stoisko 3,0 m2.47,01 zł / dzień

Cm. Grębałów za stoisko 4,5 m2:70,52 zł / dzień

Bliższych informacji udziela Dział Administracji – tel. 12/619 99 32.


Wniosek