Aukcja nisz urnowych na Cmentarzach Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Grębałów i Prokocim

30 sierpnia 2021

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH w KRAKOWIE
ogłasza AUKCJĘ
na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym 41 nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie:

na Cmentarzu Rakowickim: kolumbarium III: 10 nisz;
na Cmentarzu Mydlniki: mur B: 4 nisze
;
na Cmentarzu Prądnik Czerwony: mur C: 2 nisze;
na Cmentarzu Prądnik Czerwony:
mur D: 10 nisz
;
na Cmentarzu Grębałów: segment 4,strona zachodnia: 3 nisze;
na Cmentarzu Grębałów:
segment 4, strona wschodnia: 8 nisz
;
na Cmentarzu Grębałów:
segment 3, strona zachodnia: 6 nisz
;
na Cmentarzu Prokocim: mur A, segment 7: 2 nisze;
na Cmentarzu Prokocim:
mur A, segment 6: 2 nisze;

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławcza przedstawia się następująco:

NOWA CZEŚĆ CMENTARZA RAKOWICKIEGO:

1.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 3 cena wywoławcza: 5.676 zł.
2.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 4 cena wywoławcza: 5.676 zł

3.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 5 cena wywoławcza: 5.676 zł.
4.Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 6 cena wywoławcza: 5.676 zł.
5.Kolumbarium III, kondygnacja II, nisza nr 4 cena wywoławcza: 5.676 zł.
6.Kolumbarium III, kondygnacja II, nisza nr 5 cena wywoławcza: 5.676 zł.
7.Kolumbarium III, kondygnacja II, nisza nr 6 cena wywoławcza: 5.676 zł.
8.Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 4 cena wywoławcza: 5.676 zł.
9.Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 5 cena wywoławcza: 5.676 zł.
10.Kolumbarium III, kondygnacja III, nisza nr 6 cena wywoławcza: 5.676 zł.

CMENTARZ MYDLNIKI:

11.Mur B, segment 1, kondygnacja II, nisza nr 3 cena wywoławcza: 2.838 zł.
12.Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 5 cena wywoławcza: 2.838 zł.
13.Mur B, segment 2, kondygnacja I, nisza nr 6 cena wywoławcza: 2.838 zł.
14.Mur B, segment 2, kondygnacja II, nisza nr 5 cena wywoławcza: 2.838 zł.

CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY:

15. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 9 cena wywoławcza: 4.257 zł.
16. Mur C, kondygnacja III, nisza nr 10 cena wywoławcza: 4.257 zł.
17. Mur D, kondygnacja II, nisza nr 1 cena wywoławcza: 4.257 zł.
18. Mur D, kondygnacja II, nisza nr 2 cena wywoławcza: 4.257 zł.
19.Mur D, kondygnacja II, nisza nr 4 cena wywoławcza: 4.257 zł.
20. Mur D, kondygnacja II, nisza nr 5 cena wywoławcza: 4.257 zł.
21 .Mur D, kondygnacja III, nisza nr 1 cena wywoławcza: 4.257 zł.
22. Mur D, kondygnacja III, nisza nr 2 cena wywoławcza: 4.257 zł.
23. Mur D, kondygnacja III, nisza nr 3 cena wywoławcza: 4.257 zł.
24. Mur D, kondygnacja III, nisza nr 4 cena wywoławcza: 4.257 zł.
25 .Mur D, kondygnacja III, nisza nr 5 cena wywoławcza: 4.257 zł.
26. Mur D, kondygnacja III, nisza nr 6 cena wywoławcza: 4.257 zł.

CMENTARZ GRĘBAŁÓW:

27. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł.
28. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł.
29. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł.
30. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł.
31. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł.
32. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł.
33 Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł.
34. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł.
35. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.257 zł.
36. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 2, cena wywoławcza: 4.257 zł.
37. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 3, cena wywoławcza: 4.257 zł.

CMENTARZ PROKOCIM:

38. Mur A, segment 7, nisza nr 20, kondygnacja II, cena wywoławcza: 2.838 zł.
39. Mur A, segment 7, nisza nr 21, kondygnacja I, cena wywoławcza: 2.838 zł.
40. Mur A, segment 6, nisza nr 18, kondygnacja II, cena wywoławcza: 2.838 zł.
41. Mur A, segment 6, nisza nr 18, kondygnacja I, cena wywoławcza: 2.838 zł.

Aukcja odbędzie się dnia 15 września 2021 r. o godzinie 13.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych - Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48, w Krakowie.
Osoby przystępujące do aukcji winy legitymować się ważnym dokumentem tożsamości. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 14 września 2021 r. do godziny 9.00 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:
- złożą oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji oraz złożą oświadczenie o braku nabycia uprzednio niszy urnowej w drodze aukcji/przetargu na cmentarzach komunalnych w Krakowie,
- do dnia 14 września 2021 r. do godziny 9.00 wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).
Wadium można wpłacać:
1/ gotówką, poprzez wpłatę dokonaną w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 26,
2/ przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji:
Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516.
nie później jednak niż do dnia 14 września 2021r.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać lokalizację niszy urnowej, na którą składa wadium oraz numer porządkowy niszy urnowej zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku nisz urnowych, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej niszy urnowej odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych nisz urnowych dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych nisz urnowych nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 100 zł (sto złotych).

Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie minimum przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie: 2.838,00 zł. (dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych).

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowanie niszy urnowej w terminie 7 dni od daty aukcji.

Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne nisze urnowe).

Zasady aukcji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie https://www.zck-krakow.pl/ oraz BIP - ZCK. W siedzibie organizatora i na wskazanej stronie internetowej udostępniony zostanie regulamin aukcji i wzór umowy.

Pracownicy organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14. 30 wskazują w terenie nisze urnowe przeznaczone do aukcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 99 88, 12 619 99 19, 12 619 99 11, 12 619 99 12.

W sali, w której odbędzie się licytacja mogą uczestniczyć tylko oferenci, którzy biorą w niej udział. Udział osób towarzyszących możliwy będzie m.in. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie lub osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; Oferenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązku dotyczącego zasłaniania maseczką ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

REGULAMIN AUKCJI

WZÓR UMOWY - nisza bez płyty zamykającej

WZÓR UMOWY - nisza z płytą zamykającą