ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Zasady udostęniania terenu pod handel okrężny, stoiska przedsklepowe, ogłoszenia i reklamę 2015-05-15 14:02:23

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014

Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
(tekst jednolity)


w sprawie określenia zasad udostępniania terenu będącego w zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie pod handel okrężny, stoiska przedsklepowe, ogłoszenia i reklamę


Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, wprowadzonego uchwałą nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz § 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, wprowadzonego Zarządzeniem
Nr 15/2013 Dyrektora ZCK z dnia 7 listopada 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1
Prowadzenie handlu okrężnego, stoisk przedsklepowych oraz zamieszczanie ogłoszeń
i reklam na terenach będących w zarządzie ZCK, odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, na zasadach określonych w dalszej części niniejszego zarządzenia.

§ 2
Użyte w niniejszym zarządzeniu pojęcia i skróty oznaczają:
1) handel okrężny – prowadzenie handlu ze stoiska usuwanego codziennie po zakończeniu działalności,
2) handel okrężny stały – prowadzenie handlu okrężnego przez okres od jednego miesiąca do dwóch lat,
3) handel okrężny okazjonalny – prowadzenie handlu okrężnego przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, w okresie obejmującym Święta Wielkanocne, Święta Bożego Narodzenia lub Święto Wszystkich Świętych,
4) stoisko przedsklepowe – teren zajęty na działalność handlową i ekspozycję towarów, prowadzoną przed lokalem macierzystym i zgodną z jego branżą,
5) zamieszczanie ogłoszeń i reklam – umiejscowienie ogłoszenia lub reklamy
w gablotach budynków administracyjnych ZCK lub na nośniku reklamowym,
6) Wnioskujący – podmiot ubiegający się o zawarcie z ZCK umowy na handel okrężny, stoisko przedsklepowe, zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy,
7) Handlujący – podmiot będący stroną zawartej z ZCK umowy na udostępnienie miejsca pod handel okrężny lub stoisko przedsklepowe,
8) Najemca - podmiot będący stroną zawartej z ZCK umowy na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy,
9) ZCK – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

§ 3
1. Udostępnienie terenu pod handel okrężny, stoisko przedsklepowe oraz zamieszczanie ogłoszeń i reklam, następuje w drodze umowy cywilno – prawnej. Umowa zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata.
2. Zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
pod handel okrężny stały określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
pod handel okrężny okazjonalny określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
pod stoisko przedsklepowe określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy na zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Wzór wniosku o zawarcie umowy na udostepnienie terenu pod handel okrężny stały
i okazjonalny stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
1. W odniesieniu do handlu okrężnego Wnioskujący może ubiegać się o udostępnienie łącznie 12 m2 powierzchni handlowej przy jednym cmentarzu. Wymagane jest złożenie odrębnego wniosku wraz z kompletem załączników dla każdej lokalizacji.
2. Przedmiotem handlu okrężnego na terenach będących w zarządzie ZCK mogą być wyłącznie kwiaty, znicze oraz inne artykuły związane z kultem zmarłych.
3. Handel odbywać się może ze stoisk ustawionych przez Handlujących. W przypadku handlu kwiatami doniczkowymi dopuszcza się handel z powierzchni ziemi.
Nie dopuszcza się prowadzenia handlu bezpośrednio z samochodów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystąpienie Wnioskującego, Dyrektor ZCK może wyrazić zgodę na okresowe nieusuwanie stoiska handlu okrężnego lub jego elementów.
5. Ogłoszenia lub reklamy zamieszczane mogą być w gablotach informacyjnych budynków administracyjnych ZCK lub na nośnikach reklamowych na terenach będących
w zarządzie ZCK.

§ 5
1. Wykaz i lokalizację miejsc handlu okrężnego stałego ZCK podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń w budynku ZCK przy ul. Rakowickiej 41 w Krakowie. Wykaz jest uaktualniany jeden raz w miesiącu.
2. Ogłoszenia lub reklamy zamieszcza się w gablotach lub na nośnikach reklamowych na podstawie podania Wnioskującego, w miarę posiadania wolnych powierzchni reklamowych.

§ 6
1. Ustala się następujące stawki za udostępnienie terenu i zamieszczanie ogłoszeń lub reklam:
1) handel okrężny, stoisko przedsklepowe:
a) stawka dzienna netto za 1 metr kwadratowy stanowiska handlu okrężnego
stałego wynosi 2,40 zł,
b) stawka dzienna netto za 1 metr kwadratowy stanowiska handlu okrężnego okazjonalnego wynosi 10,00 zł,
c) stawka dzienna netto za 1 metr kwadratowy stoiska przedsklepowego wynosi 1,00 zł.
2) zamieszczanie ogłoszeń i reklam:
a) stawka miesięczna netto za umieszczenie ogłoszenia/reklamy formatu A4
w gablocie wynosi 169,92 zł,
b) stawka miesięczna netto za umieszczenie 1 metra kwadratowego ogłoszenia/reklamy na zewnętrznym nośniku reklamowym wynosi 235,77 zł.
Do ww. opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości obowiązujących stawek.
2. Niezależnie od powyższych należności, Handlujący / Najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat dodatkowych z tytułu poboru energii elektrycznej, wywozu odpadów komunalnych oraz poboru wody i odprowadzania ścieków (jeżeli dotyczy).
3. Ponoszenie powyższych opłat nie wyłącza obowiązku uiszczania przez Handlującego opłaty targowej, w wysokości określonej w obowiązującej uchwale Rady Miasta Krakowa.
4. Handlujący / Najemcy na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków są zobowiązani do uiszczania podatku od nieruchomości, zgodnie
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95,
poz. 613, z późn. zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa i w sposób w niej określony. Podatnicy podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnieni są od opłaty targowej.
5. Przy umowach zawartych na okres trzech miesięcy lub dłuższych, ZCK pobiera
od Handlującego / Najemcy kaucję w wysokości równowartości 200% miesięcznych należności czynszowych brutto, obliczoną zgodnie ze stawkami wymienionymi w ust. 1.

§ 7
Za zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie ZCK bez jego zgody, pobiera się opłatę
stanowiącą 10 - krotność właściwej stawki, określonej w § 6 ust. 1.

§ 8
1. Podstawę do odmowy zawarcia umowy na udostępnienie terenu pod handel okrężny, stoisko przedsklepowe oraz zamieszczanie ogłoszeń i reklam stanowi w szczególności:
1) niewywiązywanie się Wnioskującego z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie,
2) negatywna ocena prawidłowości realizacji przez Wnioskującego pozostałych warunków umów uprzednio zawieranych z ZCK.

§ 9
Za przestrzeganie i aktualizację niniejszego Zarządzenia odpowiedzialny jest Dział Administracji i Kontroli.

§ 10
Traci moc Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora ZCK z dnia 12 lipca 2013 r., z zastrzeżeniem
§ 11 ust. 2.

§ 11
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 6, ust. 1, pkt 1, lit a i b, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.
2. Do czasu wejścia w życie przepisów niniejszego Zarządzenia, o których mowa w ust. 1, zachowuje moc § 6, ust. 1, pkt 1, lit. a i b Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora ZCK z dnia 12 lipca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl