Aukcja nisz urnowych na Cmentarzach Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Prokocim i Grębałów

9 lutego 2024

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
w KRAKOWIE ogłasza AUKCJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym 45 nisz urnowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie:

na Cmentarzu Rakowickim: kolumbarium III, IV, IX, X: 14 nisz;

na Cmentarzu Mydlniki: mur C: 4 nisze;

na Cmentarzu Prądnik Czerwony: mur F1, F2: 16 nisz;

na Cmentarzu Grębałów: segment: 4, 5, 6: 7 nisz;

na Cmentarzu Prokocim: mur A: 4 nisze;

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławczą przedstawia się następująco:

NOWA CZEŚĆ CMENTARZA RAKOWICKIEGO (łącznie 14 nisz):
Nisze posiadają płytę zamykającą

1. Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 6.868 zł

2. Kolumbarium III, kondygnacja I, nisza nr 8, cena wywoławcza: 6.868 zł

3. Kolumbarium IV, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 6.868 zł

4. Kolumbarium IX, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 6.868 zł

5. Kolumbarium IX, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 6.868 zł

6. Kolumbarium IX, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 6.868 zł

7. Kolumbarium IX, kondygnacja I, nisza nr 4, cena wywoławcza: 6.868 zł

8. Kolumbarium IX, kondygnacja III, nisza nr 2, cena wywoławcza: 6.868 zł

9. Kolumbarium X, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 6.868 zł

10. Kolumbarium X, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 6.868 zł

11. Kolumbarium X, kondygnacja II, nisza nr 1, cena wywoławcza: 6.868 zł

12. Kolumbarium X, kondygnacja II, nisza nr 2, cena wywoławcza: 6.868 zł

13. Kolumbarium X, kondygnacja III, nisza nr 1, cena wywoławcza: 6.868 zł

14. Kolumbarium X, kondygnacja III, nisza nr 2, cena wywoławcza: 6.868 zł

CMENTARZ MYDLNIKI (łącznie 4 nisze):
Nisze nie posiadają płyty zamykającej

15. Mur C, segment 1, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 3.434 zł

16. Mur C, segment 1, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 3.434 zł

17. Mur C, segment 1, kondygnacja II, nisza nr 1, cena wywoławcza: 3.434 zł

18. Mur C, segment 1, kondygnacja II, nisza nr 2, cena wywoławcza: 3.434 zł

CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY (łącznie 16 nisz):
Nisze posiadają płytę zamykającą.

19. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 4, cena wywoławcza: 5.151 zł

20. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 5.151 zł

21. Mur F1, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 6, cena wywoławcza: 5.151 zł

22. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 5, cena wywoławcza: 5.151 zł

23. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 5.151 zł

24. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 5.151 zł

25. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 5.151 zł

26. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 4, cena wywoławcza: 5.151 zł

27. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 5, cena wywoławcza: 5.151 zł

28. Mur F1, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 6, cena wywoławcza: 5.151 zł

29. Mur F2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 1, cena wywoławcza: 5.151 zł

30. Mur F2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 2, cena wywoławcza: 5.151 zł

31. Mur F2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 3, cena wywoławcza: 5.151 zł

32. Mur F2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 4, cena wywoławcza: 5.151 zł

33. Mur F2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 5, cena wywoławcza: 5.151 zł

34. Mur F2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 6, cena wywoławcza: 5.151 zł

CMENTARZ GRĘBAŁÓW (łącznie 7 nisz):
Nisze posiadają płytę zamykającą.

35. Segment 4, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 5.151 zł

36. Segment 4, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 5.151 zł

37. Segment 5, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 5.151 zł

38. Segment 5, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 5.151 zł

39. Segment 6, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 1, cena wywoławcza: 5.151 zł

40. Segment 6, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2, cena wywoławcza: 5.151 zł

41. Segment 6, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3, cena wywoławcza: 5.151 zł

CMENTARZ PROKOCIM (łącznie 4 nisze):
Nisze nie posiadają płyty zamykającej

42. Mur A segment 6 nisza nr 16 kondygnacja I, cena wywoławcza: 3.434 zł

43. Mur A segment 5 nisza nr 15 kondygnacja I, cena wywoławcza: 3.434 zł

44. Mur A segment 5 nisza nr 15 kondygnacja II, cena wywoławcza: 3.434 zł

45. Mur A segment 5 nisza nr 14 kondygnacja II, cena wywoławcza: 3.434 zł

Aukcja odbędzie się dnia 27 lutego 2024 r. o godzinie 13.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych - Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48, w Krakowie.

Osoby przystępujące do aukcji winny legitymować się ważnym dokumentem tożsamości.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 9.00 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

-złożą oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji oraz złożą oświadczenie o braku nabycia uprzednio niszy urnowej w drodze aukcji/przetargu na cmentarzach komunalnych w Krakowie,

- do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 9.00 wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

Wadium można wpłacać:

1/ gotówką, poprzez wpłatę dokonaną w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 26,

2/ przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji:

Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516.

nie później jednak niż do dnia 26 lutego 2024 r.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać lokalizację niszy urnowej, na którą składa wadium oraz numer porządkowy niszy urnowej zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku nisz urnowych, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdej niszy urnowej odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do którejkolwiek z licytowanych nisz urnowych dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych nisz urnowych nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 100 zł (sto złotych).

Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie:

3.434 zł (trzy tysiące, czterysta trzydzieści cztery złote).

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowanie niszy urnowej w terminie 7 dni od daty aukcji.

Organizator może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne nisze urnowe).

Zasady aukcji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g, na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie https://www.zck-krakow.pl/ oraz BIP- ZCK.
W siedzibie organizatora i na wskazanej stronie internetowej udostępniony zostanie regulamin aukcji i wzór umowy.

Pracownicy organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14. 30 wskazują w terenie nisze urnowe przeznaczone do aukcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

Rejon Rakowice: (12) 619 99 61, (12) 619 99 19, (12) 619 99 11, (12)619 99 12;
Rejon Podgórze: (12) 656 25 23, (12) 656 17 25;
Cmentarz Prądnik Czerwony: (12) 410 65 50, (12) 410 65 62, (12) 410 65 55;
Cmentarz Grębałów: (12) 640 51 20, (12) 645 44 34, (12) 645 31 14;

REGULAMINY AUKCJI