Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

20 listopada 2018

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym

prowadzonym z wyłączeniem przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Pzp (tekst jedn.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych
na potrzeby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie”

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin realizacji zamówienia: 01.01 - 31.12.2019 r.

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria oceny ofert:

 • 20 % - cena brutto oleju napędowego na dzień 23.11.2018 r.(w ilości 2 000 l)
 • 10% - cena brutto benzyny Pb 95 na dzień 23.11.2018 r. (w ilości 5 300 l)
 • 70% - ilość stacji paliw na terenie Krakowa objętych bezgotówkowym zakupem paliw płynnych

Kryteria zostaną przeliczone według wzoru:

 • Cena olej napędowy: C = (C min / C ob) x 20 pkt
 • Ilość stacji paliw na terenie Krakowa objętych bezgotówkowym zakupem paliw płynnych
  I = (I ob/I max.) x 70 pkt.
  gdzie:
  I – ilość punktów oferty badanej, przy czym 1 pkt. odpowiada 1%
  I max – najwyższa ilość stacji paliwowych na terenie Krakowa objętych bezgotówkowym zakupem paliw płynnych spośród badanych ofert
  I ob – ilość stacji paliwowych na terenie Krakowa objętych bezgotówkowym zakupem paliw płynnych w badanej ofercie.

2.Cena benzyna PB 95: C = (C min / C ob) x 10 pkt
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
C min – najniższa cena spośród badanych ofert
C ob – cena oferty badanej

Punkty za poszczególne kryteria będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą, wynikającą z sumy wszystkich kryteriów, ilość punktów.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Bogdan Bogdanowicz tel. 12/6199929, e-mail: bogdanowicz@zck-krakow.pl

Monika Podgórska tel. 12/6199930, e-mail:podgorska@zck-krakow.pl

Termin złożenia oferty:

Ofertę, tj. wypełniony formularz ofertowy (w załączeniu), należy złożyć na Dzienniku Podawczym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26 (parter) lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl do dnia 28.11.2018 r. do godziny 15:30. W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczną, dokumenty należy przesłać w formie skanów. Oferty złożone (przesłane) po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.

Opis przedmiotu zamówienia (istotne postanowienia umowy):

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezgotówkowego zakupu paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
 • Zakupy odbywać się będą w oparciu o aktualny cennik Wykonawcy, na podstawie kart identyfikacyjnych wydanych przez Wykonawcę.
 • Zamawiający określa szacunkową ilość paliw jaką zakupi w okresie realizacji zamówienia: olej napędowy– 2 000 litrów, benzyna Pb 95 – 5 300 litrów.
 • Ilość kart identyfikacyjnych: 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości oraz możliwość zmiany ilości kart identyfikacyjnych.
 • Paliwa płynne winny spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
 • Zakupy opłacane będą z dołu, na podstawie faktur wystawianych okresowo (minimum
  1 x w miesiącu kalendarzowym) przez Wykonawcę. Do faktur dołączone będą potwierdzenia tankowań zawierające cenę, ilość i rodzaj pobranego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu, miejsce tankowania, nazwisko i podpis kierowcy. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym ogłoszeniem z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY