Przekazanie kwater do pochowań wspólnocie muzułmanów oraz wyznawców prawosławia.

14 kwietnia 2022

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przekazał wspólnotom wyznaniowym skupiającym muzułmanów oraz wyznawców prawosławia kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie. Pochówki będą się tam odbywać zgodnie z właściwym obrządkiem.

Pod koniec marca na wniosek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich oraz Parafii Prawosławnej w Krakowie pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny podpisane zostały umowy przekazujące wyznawcom prawosławia i islamu kwatery grzebalne na krakowskim cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie. Porozumienia zawarto z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie oraz Centrum Pogrzebowym „Klepsydra” z siedzibą w Łodzi, koncesjonariuszem administrującym cmentarz Podgórki Tynieckie.

Zgodnie z umowami Parafii Prawosławnej przydzielono kwaterę nr 3c, natomiast Stowarzyszeniu Palestyńczyków Polskich – kwaterę nr 3d. Pochówki będą odbywać się tam zgodnie z obrządkiem właściwym dla prawosławia i islamu. By stworzyć odpowiednie warunki dla kultu zmarłych, na prośbę przedstawiciela Stowarzyszenia Palestyńczyków, przy kwaterze muzułmańskiej zasadzona zostanie zieleń oddzielająca teren od pozostałych kwater grzebalnych.

W poradniku „Godność nie umiera” Rzecznik Praw Obywatelskich radzi, jak należy zachowywać się na cmentarzach różnych wyznań i tradycji. Podkreśla, że zarówno w prawosławiu, jak i w islamie uznaje się jedynie pochówki tradycyjne. Co do zasady, nie praktykuje się pochowań urnowych ani rozsypywania prochów zmarłych. W islamie kremacja jest całkowicie zakazana, natomiast prawosławie dopuszcza pewne wyjątki. Z tego względu niezbędne było wyznaczenie odpowiedniego terenu przeznaczonego na tradycyjne pochowania oraz dającego możliwość oddawania należnej czci zmarłym muzułmanom i wyznawcom prawosławia.

Poza odmiennym podejściem do kremacji obrzędy związane z pochówkiem i kultem zmarłych wyznawców prawosławia zasadniczo nie różnią się od tych, które praktykowane są przez katolików. Odwiedzają oni bliskich zmarłych, by pomodlić się za ich dusze, zapalić świece lub znicze. Również w islamie zmarłych obdarza się dużym szacunkiem. Dla muzułmanów ważna jest dbałość o cmentarze. Groby usytuowane są tak, by twarz zmarłego skierowana była w kierunku Al-Kaby w Mekce. Wyznawcy islamu, w zależności od panujących zwyczajów w poszczególnych krajach, składają też na grobach kwiaty.

Wydzielone kwatery dla wyznawców różnych religii powstały na cmentarzach komunalnych także w innych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Charakter komunalny nekropolii przemawia za przyjmowaniem zwłok do pochowania bez względu na praktykowaną religię czy brak wyznania.

Wolność sumienia i wyznania obejmuje także swobodę uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądu, indywidualnie lub grupowo, publicznie lub prywatnie, to także wolność uprawiania kultu i uczestniczenia w obrzędach, w tym prawo posiadania świątyń i innych miejsc kultu.