INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

28 marca 2022

Kraków, dnia 28 marca 2022 r.

INFORMATOR

DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII
(aktualizacja)

aktualizacja, uwzględniająca aktualne wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022r. poz. 473) oraz z dnia 25 marca 2022r. (Dz. U. poz.679)

1. GODZINY OTWARCIA CMENTARZY KOMUNALNYCH:

Cmentarze komunalne w Krakowie to: Cmentarz Rakowicki, Podgórski, St. Podgórski, Prądnik Czerwony, Grębałów, Mydlniki, Bronowice, Wola Duchacka, Prokocim, Pychowice, Kobierzyn –Lubostroń, Maki Czerwone.

Cmentarze komunalne w Krakowie otwarte są codziennie w okresie:

jesienno – zimowym (październik – marzec) w godzinach:

od 7.00 do 18.00.

wiosenno – letnim (kwiecień- wrzesień) w godzinach:

od 7.00 do 20.00.

2. BIURA OBSŁUGI KLIENTA:

Od dnia 28 lutego 2022 r. w każdym z biur obsługi istnieje możliwość osobistego załatwiania wszelkich spraw, które nie mogły być bezpośrednio załatwiane w związku
z ograniczeniami wynikającymi ze wzrostu zachorowań na Covid-19.

Korespondencje kierowaną do zarządu można będzie złożyć osobiście w biurze obsługi klienta/dzienniku podawczym, przesłać pocztą, w tym pocztą elektroniczną, platformę
E-PUAP. Do dyspozycji klientów pozostają nadal także specjalne skrzynki znajdujące się w pobliżu wejścia do budynku, w których można zostawić korespondencję.

Dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem w zależności od cmentarza;

Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):

tel. 12 619 99 11, 12 619 99 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26, 12 619 99 10 fax: 12 619-99-90,
e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)

tel. 12 656 17 25,tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) ul. Powstańców 48 w Krakowie ,Cmentarz Prądnik Czerwony.

tel. 12 410 65 50,tel. fax 12 410 65 62, e-mail:siola@zck-krakow.pl

Rejon IV - Grębałów (Cmentarz Grębałów)

tel.12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34, e-mail:cichy@zck-krakow.pl

lub sekretariat@zck-krakow.pl, fax nr 12 619 99 90.

Biura Obsługi klienta funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach. 7.30 do 15.30.

W zakresie spraw związanych z pochowaniem obowiązują rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie. Organizator pogrzebu może przesłać pisemną zgodę na pochowanie poprzez środki bezpośredniego komunikowania się (email, fax, ePUAP, Poczta polska, kurier) w postaci skanu, faxu, zdjęcia.

Ustalenia terminu pogrzebu można także dokonać za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (telefon, mail, fax, ePUAP). Oryginał karty zgonu, aktu urodzenia (w przypadku martwo urodzonego dziecka) świadectwa kremacji można dostarczyć także za pośrednictwem: Poczty Polskiej lub innego operatora, kuriera itp. lub upoważnionego podmiotu, któremu zlecono organizację pogrzebu (pracowników zakładów pogrzebowych) jak również poprzez pozostawienie w skrzynce na korespondencję znajdującą się przy wejściu do siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (najpóźniej na jeden dzień przed mającym się odbyć pochówkiem, w przypadku pogrzebu wyznaczonego na poniedziałek w danym tygodniu w piątek poprzedzający dzień pogrzebu).

Dysponenci grobów murowanych oraz nisz urnowych mogą składać dyspozycje na wypadek śmierci bez konieczności osobistego stawiennictwa w ZCK (druk do pobrania)

Oświadczenie o wyznaczeniu następcy prawnego (dotyczy tylko grobów murowanych i nisz urnowych) i ewentualnie przyznaniu prawa do pochowania innym osobom można po własnoręcznym uzupełnieniu i podpisaniu - przesłać do tut. Zarządu za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera, lub pozostawiając w skrzynkach nadawczych znajdujących się przy wejściach do biur obsługi klienta.Zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, opłata za złożenie dyspozycji wynosi 37 zł.

3. PŁATNOŚCI:

Zachęcamy do wnoszenia opłat - między innymi w zakresie nienaruszalności grobu ziemnego, użytkowania gruntu pod grób murowany oraz użytkowania niszy urnowej, pochowania trumny oraz urny, opłat za wykonywanie robót kamieniarskich na cmentarzach - przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

Bank PKO Bank Polski S.A. 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516

NR IBAN:

PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:

- w czyim imieniu dokonywana jest wpłata,

- czego wpłata dotyczy

Opłaty można także uiścić w kasach:

- w budynku głównym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (parter)

- w Biurze Obsługi Klienta Rejonu Podgórze przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie,

- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1g w Krakowie,

- w Biurze Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48
w Krakowie.

W przypadku dokonywania opłat w kasach Biur Obsługi Klienta prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej. O ile jest to możliwe, zalecamy płatności nie wiążące się z osobistymi wizytami w tut. Zarządzie.

4. SPRAWOWANIE KULTU RELIGIJNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. , poz. 473) zniesione zostały limity osób nie zaszczepionych uczestniczących w sprawowaniu kultu religijnego (dotychczas max. 30 % obłożenie budynku).

Z dniem 28 marca 2022r. zniesiono także obowiązek używania maseczek.

Wobec aktualnej sytuacji związanej z trwającym nadal stanem epidemii prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych i ostrożne podejście do łagodzenia dotychczasowych obostrzeń.