Inwestycje i remonty na cmentarzach komunalnych

27 października 2021

Pod opieką Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie znajduje się 12 nekropolii o łącznej powierzchni 135 ha. To rozległa infrastruktura, na której utrzymanie i rozwój miasto przeznacza co roku znaczące środki. W 2021 r. na remonty i konserwacje zaplanowano rekordową kwotę niemal 2 mln zł, natomiast pula środków na zadania inwestycyjne wyniosła blisko 6 mln zł.

Remonty i konserwacje

W 2021 r. nakłady finansowe na remonty i konserwacje infrastruktury cmentarnej wyniosły prawie 2 mln zł i są o wiele wyższe niż w latach poprzednich, gdy oscylowały w granicach 150 tys. zł rocznie.

Ze środków tych sfinansowano szereg zadań, z których część została już zakończona, a część jeszcze trwa. Są to:

 • remont ogrodzenia cmentarza Prądnik Czerwony wzdłuż ulicy Reduta
 • remont tarasów i rampy w budynku sakralno-administracyjnym przy ul. Powstańców 48 na cmentarzu Prądnik Czerwony
 • remont alejek pomiędzy kwaterami II i IV, XX i XIX oraz V i IV na cmentarzu Grębałów
 • remont elewacji domu przedpogrzebowego na cmentarzu Pychowice
 • modernizacja najstarszych kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony polegająca m.in. na wykonaniu odwodnienia, zadaszenia itd.
 • oczyszczenie i wykonanie osłony antygraffiti ściany kolumbarium na poszerzeniu wschodnim cmentarza Prądnik Czerwony
 • opracowanie dokumentacji projektowej remontu krypty pomnika Mauzoleum Poległych na cmentarzu Rakowickim oraz remontu kwatery wojennej cmentarza Nowe Podgórze (dla celów pozyskania w trybie konkursowym środków z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na planowane dofinansowanie zadania w latach 2022–2023)
 • remont instalacji elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania w budynku sakralno-administracyjnym przy ul. Powstańców 48 na cmentarzu Prądnik Czerwony
 • bieżący remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu Grębałów (pomieszczenie) oraz pomieszczeń administracyjnych, kaplicy na cmentarzu Grębałów, bieżące remonty pomieszczeń i dachu w budynku administracyjnym przy ulicy Rakowickiej 41.

Inwestycje

Pod koniec ubiegłego roku przyjęty został Program Inwestycji Cmentarnych Miasta Krakowa na lata 2020–2030. Jego celem jest zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych poprzez budowę nowego cmentarza komunalnego oraz rozbudowę już istniejących, w tym wykup odpowiedniej ilości terenów pod inwestycje z zakresu cmentarnictwa.

W 2021 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie realizuje szereg inwestycji ważnych dla mieszkańców. Największe z nich to:

 • poszerzenie o ok. 4,5 ha cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II wraz z doposażeniem istniejącego poszerzenia (po północnej stronie ul. Powstańców) – w ramach umowy, która została już podpisana, w latach 2021–2022 przeprowadzone zostaną wyburzenia, niwelacja terenu, prace elektryczne i prace porządkowe; istniejące poszerzenie zostanie wyposażone w oświetlenie, naprawione zostaną alejki
 • budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony (poszerzenie wschodnie) – to inwestycja zrealizowana w 2021 r., w ramach której powstało 10 wolno stojących segmentów na 240 nisz urnowych wraz z alejkami, dojściami i małą architekturą; w ramach pilotażu oświetlenie kolumbariów zasilane jest panelami fotowoltaicznymi
 • poszerzenie o ok. 3,5 ha cmentarza Grębałów – wyłoniono wykonawcę, który przygotuje koncepcję budowy, jak i kompleksowej modernizacji istniejącego cmentarza oraz odwodnienia terenu istniejącego cmentarza i terenu przeznaczonego pod poszerzenie. W 2021 r. planuje się pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień (z GDDKiA, ZDMK, KEGW, zakładem energetycznym itd.), a w 2022 r. – zlecenie projektu budowlanego
 • modernizacja ogrodzenia i alejek, budowa kolumbariów oraz postawienie małej architektury na cmentarzu Kobierzyn–Lubostroń – w 2021 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, trwa pozyskiwanie pozwolenia na budowę.

Wymienione wyżej zadania inwestycyjne są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego Krakowa i zapewnienia miejsc pochówku. W latach 2019–2021 nastąpił znaczący progres, jeżeli chodzi o realizację inwestycji cmentarnych. W tym okresie oddano do użytku 580 nisz urnowych w kolumbariach – 340 na cmentarzu Rakowickim (2020 r.) oraz 240 na cmentarzu Prądnik Czerwony (2021 r.). Kolumbarium na cmentarzu Rakowickim było pierwszym tego typu obiektem wybudowanym przez miasto od 2008 r. W ciągu ostatnich trzech lat przygotowano też 610 nowych miejsc grzebalnych (w okresie 2008–2018 było to 580). Dodatkowo 1,5 tys. miejsc grzebalnych oraz 600 miejsc w kolumbariach powstało w wyniku oddania do użytku w grudniu 2020 r. cmentarza w Podgórkach Tynieckich.

Inne tegoroczne inwestycje realizowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych to:

 • przebudowa i modernizacja trzech alejek wraz ze schodami na cmentarzu Nowe Podgórze
 • budowa alejki wraz z odwodnieniem na cmentarzu Rakowickim (część od strony
  ul. Prandoty)
 • przebudowa alejek na cmentarzu Rakowickim w części kwater legionowych oraz alejek położonych w ich pobliżu
 • modernizacja Cmentarza Wojennego Wzgórza Krzesławickie – II etap
 • wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę na remont muru wschodniego cmentarza Rakowickiego (mur jest wpisany do rejestru zabytków)
 • kontynuacja i zakończenie prac restauratorskich muru południowego cmentarza Rakowickiego.

Warto przypomnieć, że Zarząd Cmentarzy Komunalnych i Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizują projekt budowy toalet miejskich przy cmentarzach komunalnych. W 2021 r. cztery nowoczesne sanitariaty staną przed bramami cmentarzy Prokocim oraz Grębałów oraz wewnątrz cmentarzy Rakowickiego (część wojskowa przy ulicy Prandoty) i Mydlniki. Koszt przedsięwzięcia to 640 tys. zł. Docelowo miasto chce w takie obiekty wyposażyć wszystkie nekropolie komunalne, co pozwoli na systematyczne usuwanie z ich terenu tzw. toi toiów, podniesienie komfortu osób odwiedzających groby bliskich oraz poprawę estetyki cmentarzy.

Alejki po remoncie na cmentarzu Grębałów
Alejki po remoncie na cmentarzu Grębałów Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

img_20211015_131859.jpg-cmentarz Podgórze, alejki po remoncie
Alejki po remoncie na cmentarzu Podgórze Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

img_20211015_131946.jpg-cmentarz Podgórze, alejki po remoncie
Alejki po remoncie na cmentarzu Podgórze Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

img_20211015_132122.jpg-cmentarz Podgórze, alejki po remoncie
Alejki po remoncie na cmentarzu Podgórze Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Remont kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony
Remont kolumbariów na cmentarzu Prądnik Czerwony Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie