Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

28 lipca 2021

Przedmiotem prowadzonej modernizacji są prace budowlano-konserwatorskie w zakresie istniejących elementów zagospodarowania terenu cmentarza. Zadanie „Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich – etap 2” jest realizowane przez Gminę Miejską Kraków przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

I etap prac w 2020 r.

Podczas prac wykonywanych w ramach pierwszego etapu, przeprowadzonego w 2020 r., o wartości 614 049,68 zł, z czego dotacja MKiDN wyniosła 180 tys. zł, zostały wykonane roboty nawierzchniowe, renowacja pomnika, schodów terenowych, nagrobka z krzyżem, wykonanie słupków z łańcuchami, renowacja muru oporowego oraz renowacja i modernizacja ogrodzenia.

II etap prac w 2021 r.

Drugi etap modernizacji infrastruktury cmentarza wojennego realizowany w 2021 r. obejmuje następujący zakres prac:

  • kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich związanych z ogrodzeniem cmentarza o długości ok. 170 m
  • wymiana 2 latarni oświetleniowych
  • wymiana 2 masztów flagowych
  • naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich
  • zagospodarowanie cmentarza zielenią

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kantorowicka – Niebyła”. Obszar fortu 49 „Krzesławice”.

Wartość prac modernizacyjnych wynosi 329 463,98 zł, z czego:

  • dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 164 731,99 zł
  • dofinansowanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: 120 366,36 zł
  • środki własne Gminy Miejskiej Kraków: 44 365,63 zł

Historia cmentarza

W okresie od jesieni 1939 r. do jesieni 1941 r. Niemcy rozstrzelali w forcie krzesławickim więźniów przywożonych z krakowskich więzień przy ul. Senackiej i przy ul. Montelupich. Większość zamordowanych to mieszkańcy Krakowa i Polski południowej. Po wojennych ekshumacjach, prowadzonych od 15 października do 6 grudnia 1945 r., odnaleziono 29 grobów, z których wydobyto łącznie 440 zwłok, w tym 422 męskich i 18 kobiecych. Większość z nich nie udało się zidentyfikować. Po ekshumacji zwłoki umieszczono w zbiorowej mogile, zlokalizowanej na zapolu fortu, po prawej stronie drogi dojazdowej. 27 maja 1956 r. odsłonięto tablicę pamiątkową, a 6 lipca 1957 odsłonięto pomnik autorstwa W. Leonowicza, B. Mikołajskiego, T. Ptaszyckiego, A. Reynocgh i F. Toth. Teren zespołu cmentarno-pomnikowego wydzielono i odgrodzono od pozostałej części terenu fortecznego jako pomnik ofiar. W 1995 r. przy bramie wejściowej na teren cmentarza umieszczono napis „Cmentarz – miejsce spoczynku 440 Polaków zamordowanych przez Hitlerowców w latach 1939-1941”.

Zespół cmentarno-pomnikowy Wzgórza Krzesławickie w Krakowie położony jest w granicach dawnego fortu austriackiego 49 „Krzesławice”. Jego powierzchnia wynosi 0,4568 ha, z czego powierzchnia utwardzona 0,0853 ha, a powierzchnia biologicznie czynna 0,3715 ha.


Modernizację cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.