ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Regulamin prowadzenia robót budowlano – montażowych 2010-07-28 10:03:46


REGULAMIN PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH
NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH
W KRAKOWIE


I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Wszelkie podmioty gospodarcze wykonujące prace na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych.
2. Do robót budowlano-montażowych zalicza się:
a) budowa piwnicy grobu murowanego,
b) ustawianie, wymiana, remont, nawierzchni na wybudowanych piwnicach,
c) remont, pogłębienie piwnicy,
d) wykonanie płyty zamykającej niszę urnową,
e) postawienie, wymiana, remont, ponowny montaż nagrobków na mogiłach ziemnych,
f) wykonanie wnęki urnowej w istniejącym grobie ziemnym,
g) wykonywanie, remont, usunięcie wylewki wokół grobu murowanego lub wokół nagrobka,
h) rozbiórka nagrobka, otwarcie/zamknięcie grobu murowanego, wykonanie otwarcia/zamknięcia niszy urnowej,
i) prace renowacyjno-konserwatorskie.
3. Na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie działalność gospodarczą związaną
z wykonywaniem robót budowlano-montażowych może prowadzić wyłącznie podmiot gospodarczy uprawniony do prowadzenia takich robót na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, zwany w dalszej części regulaminu Wykonawcą.

§ 2

1. Wszelkie roboty budowlano-montażowe mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie
udzielonego przez stronę pisemnego pełnomocnictwa.
2. Koniecznym warunkiem do rozpoczęcia robót jest:
a) posiadanie ważnej umowy lub ważnej zgody na wykonanie określonej pracy, wydanej przez ZCK,
b) wniesienie opłaty za czynności formalno-prawne i terenowe dotyczące danego zakresu robót.

§ 3

Wyłącznie Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest uprawniony do wnioskowania u Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawach dotyczących prowadzenia robót budowlano-montażowych w strefie objętej ochroną konserwatorską.


§ 4

1. Roboty budowlano-montażowe mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze
w godzinach od 730 do godzin zamknięcia cmentarzy, przy czym pierwszy wjazd do nowo rozpoczętej pracy winien mieć miejsce przed godziną 1530.
2. Wjazd do otwarcia grobowca przed pogrzebem, ekshumacją, uporządkowaniem może nastąpić od godziny 700.
3. Wjazd do rozbiórki nagrobka przed pogrzebem lub ekshumacją winien nastąpić w dniu roboczym poprzedzającym dzień, na który ustalony został termin pogrzebu. Elementy nagrobka można pozostawić na cmentarzu lub wywieźć poza jego teren. Elementy nagrobka pozostawione na terenie cmentarza należy odpowiednio zabezpieczyć.
W przypadku zamiaru wywozu elementów nagrobka poza teren cmentarza, wjazd do rozbiórki do pogrzebu może nastąpić bezpośrednio po uiszczeniu opłaty za pochowanie.
4. Prowizoryczny montaż elementów nagrobka pozostawionych po rozbiórce na cmentarzu winien nastąpić nie później niż w 3 dniu od pochowania.
5. Transport na terenie cmentarzy może odbywać się przy użyciu pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Rozmiary pojazdu powinny pozwalać na swobodne poruszanie się nim po alejkach bez naruszania poboczy.

§ 5

W szczególnych przypadkach np. w okresach poprzedzających święta, Dyrektor ZCK może wprowadzić czasowy zakaz prowadzenia robót.


II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych oraz do niniejszego regulaminu. W szczególności zobowiązany jest odpowiednio wydzielić i zabezpieczyć stanowisko pracy, w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami możliwych zagrożeń.

§ 7

Pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z nienależytego wykonywania robót budowlano-montażowych ponosi Wykonawca.

§ 8

1. Wykonawca podczas wjazdu i wyjazdu z terenu cmentarza zobowiązany jest do okazania dozorcy faktury, będącej dowodem wniesienia opłaty za czynności formalno – prawne i terenowe dotyczące robót.
2. Wykonawca winien okazać fakturę na każdorazowe żądanie pracownika ZCK wykonującego obowiązki służbowe na terenie cmentarza.


§ 9

Wymagane jest wniesienie opłaty za czynności formalno-prawne do każdej lokalizacji oddzielnie. Pojedyncza opłata uprawnia do wjazdów przez trzy dni robocze.
W przypadku budowy piwnic opłata uprawnia do wjazdów przez sześć dni roboczych.

§ 10

Przygotowywanie, mieszanie i składowanie zaprawy betonowej oraz składowanie materiałów budowlanych nie może odbywać się bezpośrednio na alejkach cmentarnych. Alejki cmentarne należy zabezpieczyć np. folią, blachą itp.

§ 11

Roboty należy wykonywać w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza – tak, aby nie utrudniać korzystania z dróg i ciągów pieszych oraz nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenia lub zniszczenia. W szczególności zabronione jest: parkowanie pojazdami oraz składowanie materiałów w sposób utrudniający przejazd i przejście. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty winny być wstrzymane na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§ 12

Zabrania się korzystania z ujęć wody z terenu cmentarza do celów technologicznych.

§ 13

Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, wywozu wszystkich materiałów i gruzu tak, aby na terenie robót i w jego otoczeniu nie było śladów zabrudzeń.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie wykonywanych prac.
§ 15

W przypadku niewykonania obowiązków wymienionych w § 13 i 14 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie powierzy ich wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę, który nie wykonał przedmiotowych obowiązków.


III. NAGROBKI

§ 16

1. Zgoda na prowadzenie robót budowlano – montażowych wymienionych w § 1 pkt 2 lit. e), f), h), i) uprawnia Wykonawcę do dokonania opłaty za czynności formalno – prawne
i terenowe, stanowiącej podstawę wjazdu na cmentarz i rozpoczęcie robót przy nagrobku. Opłata za prace określone w pisemnej zgodzie może być wniesiona w okresie do roku od czasu jej wydania.
2. Przy robotach związanych z ustawieniem nowego nagrobka konieczne jest przekazanie terenu, które następuje w formie pisemnej protokołem przekazania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku dokonania opłaty za czynności formalno – prawne i terenowe związane z postawieniem, wymianą, remontem oraz ponownym montażem nagrobka roboty takie należy zakończyć w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia faktury. Przekroczenie w/w terminu skutkuje koniecznością wniesienia ponownej opłaty.
4. Podczas prowadzenia prac kamieniarskich związanych z postawieniem (ponownym montażem, wymianą, remontem) nagrobka należy postawić go w sposób zgodny
z planem zagospodarowania kwatery tj. analogicznie jak pozostałe nagrobki
i nawierzchnie w danym rzędzie.
5. Zabrania się montażu obramowania (między innymi z: kątowników, płaskowników, desek) wokół nagrobków z uwagi na bezpieczeństwo osób poruszających się po ścieżkach cmentarnych.

§ 17

1. Na cmentarzach komunalnych dopuszcza się ustawienie nagrobków
o wymiarach nie większych niż 2,00 m x 1,00 m dokładnie w miejscu, w którym znajduje się grób, przy zachowaniu odległości między grobami min. 0,50 m. W przypadku grobów dziecinnych na cmentarzach komunalnych wymiary nagrobka winny być nie większe niż 1,20 m długości oraz 0,60 m szerokości.
Wyjątkiem są cmentarze Rakowicki i Podgórski, na których dopuszcza się możliwość ustawiania na grobach osób dorosłych nagrobków o wymiarach nie większych jak 0,80 m szerokości i 2,00 m długości dokładnie w miejscu, w którym znajduje się grób, przy zachowaniu odległości między grobami min. 0,35 m. W przypadku nagrobków na grobach dziecinnych obowiązują wymiary jak na pozostałych cmentarzach komunalnych, przy zachowaniu odległości między grobami min. 0,35 m.
2. Fundament pod nagrobkiem winien być wykonany maksymalnie do 15 cm poza obrys nagrobka i o wysokości w najwyższym punkcie 5 cm ponad poziom gruntu, nie powodując zagrożenia dla użytkowników cmentarzy. W przypadku Cmentarza Podgórskiego dopuszczalny jest inny wymiar fundamentu po uzgodnieniu
z pracownikiem ZCK.


IV. NAWIERZCHNIE, PIWNICE

§ 18

1. Zgoda na prowadzenie robót budowlano – montażowych wymienionych w § 1 pkt 2 lit. a), b), c), g), h), i) uprawnia Wykonawcę do dokonania opłaty za czynności formalno
– prawne i terenowe, stanowiącej podstawę wjazdu na cmentarz i rozpoczęcie robót przy grobie murowanym.
2. W przypadku budowy grobu murowanego – po wytyczeniu miejsca pod budowę
– przekazanie terenu następuje w formie pisemnej protokołem wytyczenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Ważność zgody na montaż, wymianę lub remont nawierzchni wygasa z dniem określonym w pisemnej zgodzie, wydawanej na okres 3-miesięcy. W przypadku miesięcy zimowych może zostać przedłużona na okres 6-miesięcy.
4. Zezwolenie wydawane na prowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich (poprzedzone uzyskaniem pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie) wydawane jest na okres 6 miesięcy. Do okresu ważności zgody nie wlicza się miesięcy zimowych tj. grudnia, stycznia, lutego.
5. Podczas prowadzenia prac związanych z postawieniem, wymianą, remontem nawierzchni należy ustawić ją w sposób zgodny z planem zagospodarowania kwatery tj. analogicznie jak pozostałe nagrobki i nawierzchnie w danym rzędzie.
6. Zabrania się montażu obramowania (między innymi z: kątowników, płaskowników, desek) wokół grobowców z uwagi na bezpieczeństwo osób poruszających się po ścieżkach cmentarnych

§ 19

1. W trakcie budowy piwnicy grobu murowanego należy na bieżąco wywozić ziemię poza teren cmentarza (ziemia wydobyta w danym dniu nie może być pozostawiona na terenie cmentarza do dnia następnego).
2. Po zakończeniu robót związanych z budową piwnicy, należy przykryć otwór płytami betonowymi.
3. Napotkane podczas robót budowlanych związanych z budową piwnic, szczątki ludzkie, resztki trumien itp. należy przechowywać w wykopie, w szczelnym opakowaniu, a następnie zadołować pod dnem piwnicy.
4. Przy prowadzeniu robót związanych z wymianą, montażem, remontem nawierzchni grobu murowanego, do którego dokonano pochowań należy zabezpieczyć piwnicę zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.
5. Na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim po wymianie lub remoncie nawierzchni grobu murowanego ścieżki cmentarne winny być nie mniejsze niż 0,35 m, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe tj. wykonana przed wydaniem zgody na wymianę lub remont nawierzchni wizja terenowa wykazała możliwość zachowania ścieżek cmentarnych o szerokości nie mniejszej niż 0,35 m.

§ 20

Opłata za odbiór końcowy po wymianie, remoncie nawierzchni, obowiązuje
w terminie ważności wydanej zgody, a przy budowie grobu murowanego
w terminie określonym w umowie.

V. POZOSTAŁE PRZEPISY DOTYCZĄCE GROBÓW ZIEMNYCH I MUROWANYCH.

§ 21

1. W przypadku konieczności wykonania robót wymienionych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, wjazd może nastąpić w ramach ważnej faktury (bez oddzielnego zezwolenia na wjazd), uprawniającej do prowadzenia innych prac w danym dniu i na danym cmentarzu. Na fakturze winien być odnotowany przez Wykonawcę (z imienną pieczątką) rodzaj wykonywanej pracy z lokalizacją grobu. Zamiar wykonania drobnych robót należy zgłosić dozorcy cmentarza.
2. Przez drobne roboty rozumie się:
a) zdjęcie i osadzenie akcesoriów (wazon, fotografia, lampa, krzyżyk na attyce, itp.)
b) wykucie liter,
c) wyciągnięcie klinów i uzupełnienie spoin,
d) rozszalowanie fundamentu nagrobka i wylewek,
e) czyszczenie elementów nowo zamontowanych nagrobków i nawierzchni, rozmontowanie i zamontowanie tabliczek napisowych,
f) prostowanie nagrobka bez jego rozbiórki i prac betoniarskich.

§ 22

1. Opłata za wywóz gruzu na wewnętrzną wysypkę ZCK uprawnia do jednego wjazdu. W przypadku prowadzenia przez wykonawcę robót na części cmentarza, na której usytuowana jest wewnętrzna wysypka gruzu, uiszczenie opłaty za wywóz gruzu nie uprawnia do dodatkowego wjazdu.
2. Dopuszcza się wywóz attyki poza teren cmentarza w celu np. wykucia liter, szlifowania lub przeprowadzenia innych drobnych robót budowlano-montażowych. Wówczas pobierana jest opłata za wjazd na teren cmentarza, która uprawnia do dwóch wjazdów.


VI. ODBIORY GROBÓW MUROWANYCH LUB NISZ URNOWYCH.

§ 23

Odbiorom podlegają roboty wymienione § 1 pkt 2 lit. a-d. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić właściwy protokół odbioru, który stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 24

1. Zakończenie budowy piwnicy grobu murowanego winno zostać potwierdzone protokołem odbioru częściowego.
2. Po ustawieniu nawierzchni grobu murowanego, zakończenie budowy grobu murowanego winno zostać potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
3. Istnieje możliwość odbioru nawierzchni grobu murowanego bez attyki (protokołem odbioru końcowego), attyka może być zamontowana w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego, nie później jednak, niż w ostatnim dniu ważności umowy (zezwolenia). Odbiór attyki następuje protokołem odbioru uzupełniającego bez dokonania opłaty.


§ 25

1. Pracownik ZCK jest zobowiązany do dokonania odbioru (częściowego, końcowego lub uzupełniającego) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia obiektu do odbioru.
2. Odbiór (częściowy, końcowy lub uzupełniający) winien być dokonany najpóźniej
w ostatnim dniu ważności umowy, a zgłoszenie odbioru winno nastąpić nie później niż 3 dni robocze przed jej wygaśnięciem.

§ 26

Stwierdzone w czasie odbioru nieprawidłowości skutkują nieodebraniem obiektu, po usunięciu nieprawidłowości obiekt należy zgłosić do ponownego odbioru i wnieść związaną z tym opłatę.

VII. ROBOTY GWARANCYJNE.

§ 27

1. W przypadku konieczności wykonania robót gwarancyjnych na umotywowany wniosek dysponenta grobu lub Wykonawcy, Kierownik rejonu / cmentarza wydaje zgodę na wjazd na teren cmentarza do wykonania przedmiotowych robót.
2. Zgoda na wjazd w celu wykonania robót gwarancyjnych wydawana jest maksymalnie w ciągu 3 lat od daty odbioru bądź ukończenia robót.
3. Wjazd na teren cmentarza do przeprowadzenia prac gwarancyjnych jest możliwy po wniesieniu związanej z tym opłaty. Pojedyncza opłata uprawnia do wjazdów przez trzy dni robocze.

VIII. SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

§ 28

Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przewiduje się następujące sankcje:
a) udzielenie ustnego upomnienia przez pracownika ZCK lub pisemnego upomnienia przez Dyrektora ZCK,
b) natychmiastowe wstrzymanie prac i wydanie zakazu ich prowadzenia do czasu usunięcia spowodowanej szkody. Do wstrzymania prac oraz do wyrażenia zgody na ich kontynuowanie uprawniony jest Dyrektor ZCK,
c) w przypadku powtarzających się naruszeń obowiązujących przepisów
i regulaminu prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Zarząd Cmentarzy Komunalnych powiadamia odpowiednie organy nadzoru. (np. Państwową Inspekcję Pracy, nadzór budowlany).

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl