ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

Ogłoszenia

Przetarg ustny - licytacja 2017-05-25 12:28:17


 

 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

ul. Rakowicka 26

ogłasza

PRZETARG USTNY-LICYTACJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym nisz urnowych

 

 

na Cmentarzu Rakowickim:                         mur D:                                                  5 nisz,

 

na Cmentarzu Prądnik Czerwony:                mur C:                                                12 nisz,

 

na Cmentarzu Grębałów:                              segment 2, strona wschodnia:           3 nisze,

                                                                        segment 2, strona zachodnia:           7 nisz.

Łącznie na 27 nisz.                                                

 

Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych oraz jednostkowa cena wywoławcza przedstawia się następująco:

 

CMENTARZ   R A K O W I C K I:         

 

1. Mur D, kondygnacja I, nisza nr 28,                                   cena wywoławcza: 5.000,00 zł

2. Mur D, kondygnacja I, nisza nr 29,                                   cena wywoławcza: 5.000,00 zł

3. Mur D, kondygnacja II, nisza nr 23,                                  cena wywoławcza: 5.500,00 zł

4. Mur D, kondygnacja II, nisza nr 25,                                  cena wywoławcza: 5.500,00 zł

5. Mur D, kondygnacja II, nisza nr 26,                                  cena wywoławcza: 5.500,00 zł

 

 

CMENTARZ P R Ą D N I K   C Z E R W O N Y:

 6. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 1,                                   cena wywoławcza: 3.100,00 zł

 7. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 2,                                   cena wywoławcza: 3.100,00 zł

 8. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 3,                                   cena wywoławcza: 3.100,00 zł

 9. Mur C, kondygnacja II, nisza nr 4,                                   cena wywoławcza: 3.100,00 zł

10.Mur C, kondygnacja II, nisza nr 5,                                   cena wywoławcza: 3.100,00 zł

11.Mur C, kondygnacja II, nisza nr 6,                                   cena wywoławcza: 3.100,00 zł

12.Mur C, kondygnacja III, nisza nr 1,                                  cena wywoławcza: 3.200,00 zł

13.Mur C, kondygnacja III, nisza nr 2,                                  cena wywoławcza: 3.200,00 zł

14.Mur C, kondygnacja III, nisza nr 3,                                  cena wywoławcza: 3.200,00 zł

15.Mur C, kondygnacja III, nisza nr 4,                                  cena wywoławcza: 3.200,00 zł

16.Mur C, kondygnacja III, nisza nr 5,                                  cena wywoławcza: 3.200,00 zł

17.Mur C, kondygnacja III, nisza nr 6,                                  cena wywoławcza: 3.200,00 zł

 

 

 

 

 

CMENTARZ G R Ę B A Ł Ó W:

18. Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja I, nisza nr 1,   cena wywoławcza: 4.500,00 zł

19. Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja II, nisza nr 1,  cena wywoławcza: 4.600,00 zł

20. Segment 2, strona wschodnia, kondygnacja III, nisza nr 1, cena wywoławcza: 4.700,00 zł

21. Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 2,   cena wywoławcza: 4.500,00 zł

22. Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja I, nisza nr 3,   cena wywoławcza: 4.500,00 zł

23. Segment 2, strona zachodnia, kondygnacja II, nisza nr 1,  cena wywoławcza: 4.600,00 zł

24. Segment 2,strona zachodnia,  kondygnacja II, nisza nr 3,  cena wywoławcza: 4.600,00 zł

25. Segment 2,strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 1,  cena wywoławcza: 4.700,00 zł

26. Segment 2,strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 2,  cena wywoławcza: 4.700,00 zł

27. Segment 2,strona zachodnia, kondygnacja III, nisza nr 3,  cena wywoławcza: 4.700,00 zł

           

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. o godzinie 1530 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 9 czerwca 2017 r. do godziny 1430, w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, wpłaciły wadium w pełnej wysokości 2.000 zł  (słownie: dwa tysiące złotych ). Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej niszy urnowej. Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty przetargu umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej po wniesieniu obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w wysokości: 2.838,00 zł.  

 

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które przetarg wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania niszy urnowej. W trakcie prowadzenia przetargu, komisja przetargowa zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania nisz urnowych bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji.

Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin i zasady przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynkach administracyjnych Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Rakowickiej 26, ul. Wapiennej 13, ul. Powstańców 48, ul. Darwina 1g oraz zamieszczone na stronie internetowej www.cmentarze.krakow.pl

 

 Załącznik (Regulamin prowadzenia przetargów)

 

« Lista ogłoszeń

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl